guarantee_a.png

 תוכנית צביעה שבועית

  • ייתכנו שיוניים בתוכנית הצביעה 

  • התוכנית חלה על הזמנות אשר אושרו שלושה ימי עסקים לפני מועד הצביעה ובתנאי כי כל הפריטים היו קימים במלאי

  • ממועד הצביעה ועד להספקת ההזמנות יש לקחת בחשבון כ שני ימי עסקים.