top of page

טולרנסים בפרופילי אלומיניום

כמה ישר זה מספיק ישר? כמה שטוח זה מספיק שטוח? כמה עגול זה מספיק עגול? חלק ממוצרינו צריכים להיות מיוצרים בסטנדרטים קפדניים יותר מאחרים. על סטנדרטים אלו אנו מסכמים עם הלקוח לפני ייצור פרופילי האלומיניום. הטווח שצוין, המידה המקובלת של סטייה במימד מסוים נקרא טולרנס.

 

פרופילי אלומיניום יכול להיות מיוצרים עד כדי טולרנס מאד מדויק, או לחילופין לפי הסטנדרטים הקיימים והמקובלים בענף.

 

עמידה בטולרנסים המבוקשים מבטיחה את ביצועי המוצר ומפחית את הצורך בעיבוד נוסף, הכל בהתאם לדרישות המוצר והשימוש הסופי. שחול אלומיניום מאפשר את הדיוק הדרוש כדי לייצר את ההתאמה הצפויה לתפקיד המוצר.

 

קיימים כשישה טולרנסים סטנדרטים אשר על פיהם מיוצרים רובם המכריע של פרופילי האלומיניום:

 

- מימד (dimension)

- מידת חיתוך (cutting length)

- יושר (straightness)

- פיתול (twist)

- שטיחות (flatness)

- עובי קיר (wall thickness)

bottom of page